NHẬP KHẨU CT GD PT PHẦN LAN, ĐƯỢC KHÔNG? Vừa đọc tin thấy Bộ GD VN bảo sẽ nhập khẩu CT GD PT Phần Lan về VN mà mừng ít, lo nhiều! Lại nhớ câu cảnh báo của giáo sư dạy trong chương trình Phát triển chương trình mà mình mới học hồi hè ở