Chế diễu anh Fuck vì đến đâu anh ấy cũng nói “phải trở thành đầu tầu” là sai

Chế diễu anh Fuck vì đến đâu anh ấy cũng nói “phải trở thành đầu tầu” là sai, vì câu đó chứng tỏ anh ấy đã chuyển sang lập trường của chủ nghĩa tự do cá nhân: Tất cả các địa phương, tất cả mọi người đều là đầu tầu công việc của chính địa phương mình, gia đình mình; đếch cần bộ kế họach đầu tư, đếch cần trung ương nữa. ANH FUCK ĐÃ TỰ CHUYỂN HÓA. RẤT ĐÁNG MỪNG.