có cách nào cho các mẹ đừng biến cuộc điện thoại video với gia đình thành một cầu truyền hình giữa chốn công cộng được hem

có cách nào cho các mẹ đừng biến cuộc điện thoại video với gia đình thành một cầu truyền hình giữa chốn công cộng được hem, alo chị hả, nè chị thấy hem biển xanh quá, nay gió quá trời ha, coi cha nậu kia bận cái quầng bông mắc cười ha, rì sọt đẹp hông nay phiến mãi hai đim hai trẹo đó, mà đồ ăn quá chời nè, người ta đông quá, em làm bốn cái óp la ăn cho đã, coi dĩa đồ ăn nà, ê thằng nhỏ này xê ra tao quay cái coi, đm sao tối thui rồi, alo chị còn thấy em hem, alo alo