Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

1 1 1 1 1  
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Rằm 15/6/2017
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
See Translation