ha ha

ha ha. từ hồi lên nhà anh phi dép. giờ trang đã là vợ thằng ngu ( Ninh Xuân Lê). hôm nào mấy anh em mình làm kèo lên chỗ anh diệp đi. ray ik đạt ngô Dat Ngo Quang Le Viet Hoàng Mạnh Cường Phương Huyền Cao Thao sở phong Đào Thảo Hoàng Thanh Tùng đệ Caca Tiensinh