Hiện nay lại đến mùa ký thỉnh nguyện của giới plc

Hiện nay lại đến mùa ký thỉnh nguyện của giới plc. Mọi người chú ý, họ sẽ mang các tờ rơi có tranh ảnh kinh hoàng hoàn toàn bịa tạc chế tác ra và xin chữ ký. Đừng có xem, đừng có nhận, đừng có mang về nhà. Ma nạn đi theo ám cả tâm và thân người nào yếu vía, nó sẽ hút hết tinh lực và sau đó chỉ có cách tồn tại là tiếp tục đi hút tinh lực người khác. Người trở nên vô hồn vô cảm chỉ nghe theo tiếng nói ảo giác muốn đòi máu me. Chúng ta chẳng liên quan gì đến ông Giang Trạch Dân ở Trung Quốc, việc đó có người dân Trung Quốc và các quan sát viên của liên hiệp quốc. Chúng ta không dại gì tiếp tay cho ma ác để chúng lan to ra và hại người vô tội. Không ký, không ký, không ký.