Lớp Master in Marketing của CFVG

Lớp Master in Marketing của CFVG
Hai buổi huấn luyện chuyên sâu về branding.
Những buổi mentorship thế này học viên sẽ vỡ ra rất nhiều thứ so với những gì họ học ở textbook. Nhất là đối với những bạn đang làm những việc liên quan marketing ở doanh nghiệp của họ.
Các lớp Master du học tại chỗ của các trường Anh Mỹ Pháp tại Việt Nam sẽ không khác nhau nhiều về giáo trình. Các buổi mentorship do vậy sẽ rất giá trị với những học viên đang làm, đang tìm kiếm các giải pháp thực sự cho công việc hàng ngày của họ.