Tự nhiên có xu hướng thích quan sát gương mặt

Tự nhiên có xu hướng thích quan sát gương mặt, thần sắc, bao quát thân thể những người chung quanh và của chính mình.
Nhận ra sự liên quan thú vị không hề nhẹ giữa cái Tâm (tánh) và cái Thân.
Không lẽ giờ chuyển nghề thành thầy tướng số! ^_^